ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/พ

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • พหารามโกฏฺเก ได้แก่ ภายนอกซุ้มประตูแห่งพระเวฬุวันวิหาร [1]
  • พฺยตฺตา ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้สามารถ คือ เป็นผู้รู้อุบาย ผู้กล้าหาญ [2]

  1. เล่ม ๓ หน้า ๔๘๖ บรรทัดที่ ๗
  2. เล่ม ๓ หน้า ๓๓๙ บรรทัดที่ ๑