ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ภ

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ภคฺคนาสโก ได้แก่ ประกอบด้วยจมูกหักคือไม่เสมอกัน [1]
  • ภิกฺขูนํ ได้แก่ ภิกษุรูปหนึ่ง [2]
  • ภูตา แปลว่า หมู่สัตว์ [3]

  1. เล่ม ๖๔ หน้า ๗๒๖ บรรทัดที่ ๓
  2. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๔๑ บรรทัดที่ ๕
  3. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๙๓ บรรทัด ๒๓