ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ต

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ติตฺตกํ รสขม ได้แก่ ใบสะเดาเป็นต้น [1]
  • ตุวํ ตุวํ ได้แก่ แม้วาจาว่า มึง มึง อันเป็นไปแล้วอย่างนี้ [2]
  • ตํ ได้แก่ ตฺวํ แปลว่า ซึ่งท่าน [3]
  • ตุลํ ได้แก่ คันสำหรับโพงเอาน้ำขึ้น ดังคันชั่งของพวกชาวตลาด [4]

  1. เล่ม ๖๖ หน้า ๑๐๖ บรรทัด ๑๐
  2. เล่ม ๑๘ หน้า ๒๐๙ บรรทัดที่ ๑๗
  3. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๔๓ บรรทัดที่ ๖
  4. เล่ม ๙ หน้า ๙๒ บรรทัดที่ ๒๐