ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ส

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

 • สุวณฺณมิสสา ได้แก่ ช้องที่ประดับด้วยสายสร้อยทองคำ หรือด้วยสังวาลเป็นต้น [1]
 • สรีรํ ได้แก่ พระธาตุที่เป็นพระสรีระ [2]
 • สิเนสิกานิ ได้แก่ โภชนะที่สนิท [3]
 • สงฺฆาณิกํ ได้แก่ มลทินที่ไหลออกจากสมอง แล้วไหลออกทางจมูก [4]
 • สติมา ได้แก่ เป็นผู้ระลึกถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้นานเป็นต้นได้ [5]
 • สมฺปติตจฺฉวึ ได้แก่ ผู้มีผิวแห่งร่างกายแตกออกเป็นริ้ว [6]
 • สิรึสปา ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลานมีงูเป็นต้น [7]
 • สพฺพาการวรูเปเต ได้แก่ประกอบด้วยการกระทำอันประเสริฐโดยอาการทั้งปวง [8]
 • สามญฺา จวิตุกาโม ได้แก่ ผู้อยากจะหลีกออกไป จากความเป็นสมณะ [9]

 1. เล่ม ๓ หน้า ๑๕๙ บรรทัดที่ ๒๑
 2. เล่ม ๔๘ หน้า ๓๘๖ บรรทัดที่ ๑๔
 3. เล่ม ๗ หน้า ๑๖๖ บรรทัดที่ ๓
 4. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๖๑ บรรทัดที่ ๓
 5. เล่ม ๗๐ หน้า ๓๘๐ บรรทัดที่ ๖
 6. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๔๕ บรรทัดที่ ๓
 7. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๑ บรรทัด ๑๗
 8. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๙๔ บรรทัด ๖
 9. เล่ม ๑ หน้า ๗๘๒ บรรทัดที่ ๖