ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ว

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

 • วจตฺถํ ได้แก่ ว่านที่เหลือ [1]
 • วลีนํ ได้แก่ หนังย่นเป็นเกลียวทั่วตัว [2]
 • วินโต ได้แก่ มีคดในที่ ๓ แห่ง คือ เอว หลัง คอ [3]
 • วสฺสสตํ ทส ได้แก่ ร้อยปี ๑๐ ครั้ง อธิบายว่า ๑,๐๐๐ ปี [4]
 • วิปาเจนฺติ ได้แก่ ย่อมพูดยืดยาว คือพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ [5]
 • วุฑฺเฒ ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยความเจริญแห่งคุณมีศีลและ มรรยาทเป็นต้น [6]
 • วโยอนุปฺปตฺเต ได้แก่ ผู้ย่างเข้าถึงความเป็นคนแก่โดยชาติ คือวัยที่สุดโต่ง [7]

 1. เล่ม ๗ หน้า ๑๖๖ บรรทัดที่ ๙
 2. เล่ม ๖๔ หน้า ๗๒๖ บรรทัดที่ ๕
 3. เล่ม ๖๔ หน้า ๗๒๖ บรรทัดที่ ๗
 4. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๔๕ บรรทัดที่ ๑๑
 5. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๗
 6. เล่ม ๑ หน้า ๒๒๓ บรรทัดที่ ๑๐
 7. เล่ม ๑ หน้า ๒๒๓ บรรทัดที่ ๑๖