ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ป

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

 • ปตฺตกขนฺธา ได้แก่ มีคอตก คือ นั่งงอกระดูกคอ (นั่งคอพับ) [1]
 • ปชฺณายนฺตา ได้แก่ ซบเซาอยู่ [2]
 • ปงฺกวารํ ได้แก่ หม้อกรองน้ำด่าง [3]
 • ปณีตตรํ ได้แก่ สูงกว่า [4]
 • ปิวาถ แปลว่า ขอท่านทั้งหลาย จงดื่มกินเถิด [5]
 • ปุตฺตภริยํ ได้แก่ บุตรและภรรยา [6]
 • ปริคูหติ ได้แก่ ปิดไว้ คือ ไม่แสดง ไม่ออกเสีย [7]

 1. เล่ม ๓ หน้า ๔๘๖ บรรทัดที่ ๙
 2. เล่ม ๓ หน้า ๔๘๖ บรรทัดที่ ๑๑
 3. เล่ม ๑๘ หน้า ๓๓๘ บรรทัด ๑๕
 4. เล่ม ๓๔ หน้า ๒๖๗ บรรทัด ๖
 5. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๑๓ บรรทัดที่ ๘
 6. เล่ม ๑๘ หน้า ๔๓๙ บรรทัดที่ ๒
 7. เล่ม ๑๐ หน้า ๖๗๓ บรรทัดที่ ๒