ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ชนิดของความสัมพันธ์ (Relationships)

จาก วิกิตำรา

จากที่เราได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนว่า ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ก็คือ การรวบรวมตารางที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน ในหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationships)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นความสัมพันธ์ที่ทำความเข้าใจง่ายที่สุด เนื่องจากเรคอร์ด 1 เรคอร์ดในตารางหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับอีกเรคอร์ด 1 เรคอร์ดในอีกตารางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถมีเกิน 1 ได้ เช่น ตารางราคาสินค้า และตารางจำนวนสินค้า จะมีความสัมพันธ์แบบ One-to-One

ความสัมพันธ์แบบนี้ เราสามารถรวมเป็นตารางเดียวได้ แต่ในบางครั้งเราต้องสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ เนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่น ต้องการตารางที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างรายงานโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน เป็นต้น

ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationships)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นความสัมพันธ์แบบที่พบบ่อยที่สุดในระบบฐานข้อมูลทั่วไป ความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรคอร์ด 1 เรคอร์ดในตารางหนึ่ง จะสัมพันธ์กับจำนวนเรคอร์ด 2 เรคอร์ดหรือมากกว่าในอีกตารางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้หลายใบสั่งซื้อสินค้า แต่ใบสั่งสินค้าใบหนึ่งจะมีลูกค้าสั่งเพียงรายเดียวเท่านั้น

ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationships)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ง่าย เนื่องจากเราสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ได้ โดยสร้างตารางใหม่ที่ความสัมพันธ์แบบ Many-to-One สองตารางแทนตารางที่มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ได้ ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบนี้เช่น ใบสั่งซื้อสินค้าจะสามารถมีสินค้าที่สั่งได้มากกว่า 1 อย่างในใบหนึ่ง และในทางกลับกันสินค้านั้นสามารถอยู่ในใบสั่งซื้อได้หลายใบเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างใบสั่งสินค้ากับสินค้าจึงเป็นแบบ Many-to-Many

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]