ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนะนำโปรแกรม Base

จาก วิกิตำรา

Base เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย และสามารถช่วยเราในการสร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลแบบใช้งานเอง

ความสามารถของโปรแกรม Base[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรม Base นั้นสามารถทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ได้

• ใช้สร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล เช่น โปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลัง โปรแกรมบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน เป็นต้น โดยที่ใน Base นั้น มีเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานง่าย

• มีเครื่องมือในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูล เพื่อนำผลลัพธ์ไปทำงานบางอย่าง เช่น เราอาจจะต้องการทราบว่ายอดขายสินค้าแต่ละอย่างเป็นเท่าไร เป็นต้น

• สามารถสร้างเครื่องมือในการติดต่อกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น สร้างแบบฟอร์มแสดงข้อมูลลูกค้าให้พนักงานแก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น

• ช่วยเราในการสร้างรายงานจากฐานข้อมูลได้ เพื่อใช้ในการทำงานบางอย่าง เช่น พิมพ์ชื่อและที่อยู่ลูกค้า เพื่อทำฉลากติดซองจดหมายส่งให้ลูกค้า เป็นต้น

เปิดใช้งานโปรแกรม Base[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเรียกโปรแกรม Base ขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ และจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Base ที่มีหน้าต่างการทำงานลักษณะดังรูป


ส่วนประกอบต่างๆ ในไฟล์ฐานข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไฟล์ฐานข้อมูลใน Base นั้น จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

• Table ต่อไปเราจะเรียกส่วนนี้ว่า ตาราง เป็นส่วนที่เก็บโครงสร้างของฐานข้อมูล และข้อมูลต่างๆ ที่เรามี เช่น ตารางลูกค้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ลูกค้าแต่ละรายไว้ ตารางนี้จะเก็บข้อมูลในรูปแถวและคอลัมน์ โดยข้อมูลในแต่ละแถวจะเรียกว่า เรคอร์ด (Record) ซึ่งจะเป็นข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย และข้อมูลในแต่ละคอลัมน์จะเรียกว่า ฟิลด์ (Fields) เช่น ในตารางลูกค้าจะมีฟิลด์รหัส ชื่อ และที่อยู่ของลูกค้า เป็นต้น ตารางมีลักษณะดังรูป


• Query ต่อไปเราจะเรียกส่วนนี้ว่า คิวรี เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลดิบมากมายที่เก็บในฐานข้อมูลออกมาใช้อย่างเป็นระเบียบ โดยเราสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะข้อมูลที่เจาะจง และสามารถจัดเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก รวมกลุ่มข้อมูลและสามารถหาค่ารวม (Summary) ของข้อมูลแต่ละกลุ่มได้ ถ้าเราใช้คิวรีเป็นก็จะสามารถสรุปข้อมูลดิบที่มีมากมายออกมาเป็นข้อมูลพร้อมใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับการทำงานของคิวรีจะเป็นดังรูป


• Form ต่อไปเราจะเรียกส่วนนี้ว่า ฟอร์ม เป็นการสร้างหน้าจอเพื่อใช้กรอกข้อมูลลงตาราง ซึ่งอาจจะเสียเวลาไปบ้างในการสร้างฟอร์ม แต่เวลาที่เสียไปนั้นถือว่าคุ้มค่า เพราะฟอร์มจะช่วยให้การกรอกข้อมูลลงตารางทำได้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเราสามารถกำหนดให้ช่องกรอกรับเฉพาะค่าตัวเลขได้ หรือช่องกรอกที่มีตัวเลือกเฉพาะ เช่น ตัวเลือกชาย หญิง เราสามารถสร้างช่องกรอกที่ใส่ได้เฉพาะค่าชายและหญิงเท่านั้น เป็นต้น ฟอร์มมีลักษณะดังรูป


• Report ต่อไปเราจะเรียกส่วนนี้ว่า รายงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลออกมา เช่น การพิมพ์ฉลากติดซองจดหมายเพื่อส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย หรือแสดงรายงานสรุปสิ่งที่เราสนใจ รายงานมีลักษณะดังรูป

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]